ДИГИТАЛНИ КАМПАЊИ

ВАШАТА ТАРГЕТ ГРУПА ВЕ ОЧЕКУВА

ПОТРОШУВАЧИ

Пред да се креира ефикасна кампања, мора да постои познавање за потрошувачите или тие кон кои ќе биде истата насочена. Ефективна кампања треба да ги потенцира вредностите кои производот или компанијата ќе му ги овозможи на потрошувачот.

ЦЕЛ НА КАМПАЊАТА

Која е главната цел на кампањата? Целите треба да бидат SMART по природа (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Bound). Поставување на целта ја одредува насоката во која треба да се движи кампањата.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

Потрошувачите и саканиот резултат на кампањата ја одредуваат насоката и тактиката позади кампањата и го истакнуваат најдобриот механизам за постигнување на саканата цел.

АНАЛИЗА

Времето поминато во креирање на стратегијата и анализа на кампањата го зголемува процентот на успех. Искуството од минатото е корисна информација за иднината.

Сан Диего, Калифонија
САД

Понеделник – Петок
16:00 – 23:00 МК

Повеќе информации околу нашите услуги
може да добиете преку online контакт менито.